Szkolenia

klasa i przedszkole


Termin szkolenia: ? Cena: ? zł/os

Bezpieczne metody samoobrony dla nauczycieli przed agresją fizyczną ucznia - szkolenie praktyczne

Cel szkolenia: kształtowanie praktycznych umiejętności stosowania bezpiecznych metod samoobrony przed agresją fizyczną ucznia

Treści:
1. Prawne aspekty stosowania technik samoobrony w szkole wobec agresywnych uczniów - zagadnienia teoretyczne
2. Przyjęcie odpowiedniej postawy, pozycji podczas agresywnego ataku ucznia
3. Techniki obrony przed kopnięciem  i uderzeniem
4. Obrona przed chwytem za włosy, duszeniem lub chwytem za ręce i tułów
5. Techniki bezpiecznych chwytów obezwładniających i przytrzymujących agresywnego ucznia
6. Techniki obrony przed atakiem pałką lub ostrym narzędziem
7. Doskonalenie poznanych metod samoobrony

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli i innych specjalistów narażonych na częste zachowania w postaci agresji fizycznej ze strony uczniów

czas trwania: 4h
cena: 150 zł/os.


Trening zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym


Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności diagnozy przyczyn ZT i agresji oraz prowadzenia i ewaluowania treningu zastępowania agresji

Program szkolenia:

  • 1. Trening Umiejętności Społecznych – obszar zachowania, uczący, co robić, aby osiągać sukcesy społeczne;
  • 2. Trening Kontroli Złości – obszar emocji, uczący, czego nie robić w stanie pobudzenia emocjonalnego, dostarczający technik identyfikowania sygnałów złości i reagowania we właściwy sposób;
  • 3. Trening Wnioskowania Moralnego – obszar wartości. – uczące rozważania różnych punktów widzenia oraz podejmowania odpowiedzialnych i dojrzałych decyzji.

Szkolenie przeznaczone dla: psychologów, pedagogów i innych specjalistów

czas trwania: 10h
cena: 350 zł/os.


Trudna klasa – jak sobie radzić z niepożądanymi zachowaniami w klasie


Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności wychowawczych i terapeutycznych wobec trudnej klasy

Treści:
1. Analiza przyczyn zachowań niepożądanych w klasie
2. Diagnoza zjawiska
3. Strategie pracy z klasą – gdy problem ma tylko jeden nauczyciel
4. Strategie pracy z klasą – gdy problem zgłasza większość nauczycieli
5. Zasady tworzenia spotkań otwartych i zamkniętych
6. Procedury oparte na podejściu kognitywno-behawioralnym w pracy grupowej (analiza metod i technik)
7. Praca indywidualna z uczniem – założenia Indywidualnego Planu Poprawy Zachowania

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z trudną klasą lub z uczniem przejawiającym znaczne natężenie zachowań niepożądanych

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Jak oswoić emocje dzieci – bajki terapeutyczne i opowiadanie psychoedukacyjne w pracy wychowawczej

Cel szkolenia:
kształtowanie umiejętności terapeutycznych w obszarze minimalizowania i eliminowania lęków u dzieci oraz tworzenia prospołecznych postaw

Treści:
1. Strach a lęk – analiza rozwojowa
2. Rodzaje lęków u dzieci
3. Przyczyny i skutki lęków u dzieci
4. Systemowe rozwiązania służące ograniczeniu lęków u dzieci
5. Działania prewencyjne – praca z rodziną
6. Psychoterapia z bajką – zasady, cele, plan tworzenia bajki terapeutycznej
7. Opowiadanie psychoedukacyjne – cel, tworzenie, weryfikacja efektów

Szkolenie przeznaczone dla:
nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.

Otwarte i kreatywne dziecko - jak to osiągnąć w edukacji przedszkolnej?

Cel szkolenia:
kształtowanie umiejętności innowacyjnego podejścia do realizacji procesu edukacyjnego i wychowawczego w przedszkolu

Treści:
1. Przyjazne metody wychowawcze
2. Kompetencje i osobowość wychowawcy sprzyjające otwartości i kreatywności dzieci
3. Metody rozwijania własnej kreatywności jako nauczyciela i wychowawcy
4. Warsztat komunikacyjny - jak rozmawiać by rozwijać i kształtować
5. Metody twórczego działania w przedszkolu
6. Kąciki warsztatowe - "ciekawe dziecko" - założenia i realizacja zajęć w wybranych kącikach
7. Metody aktywizujące dla dzieci
8. Przykłady zajęć i ich omówienie

Szkolenie przeznaczone dla:
pedagogów przedszkolnych, psychologów i innych specjalistów/terapeutów

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.

Praca z dzieckiem z wysoką wrażliwością w przedszkolu i szkole

Cel szkolenia:
kształtowanie umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych wobec dziecka z wysoką wrażliwością w przedszkolu i szkole

Treści:
1. Wysoka wrażliwość - jak się objawia, jak ją dobrze rozpoznać?
2. Przyczyny wysokiej wrażliwości u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
3. Wsparcie dla rodziców dziecka z wysoką wrazliwością
4. Metody pracy terapeutycznej, wychowawczej z dzieckiem o wysokiej wrażliwości
5. Formy wsparcia dziecka z wysoką wrażliwością w grupie

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, pedagogów przedszkolnych, psychologów i innych specjalistów/terapeutów

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.

Dziecko (uczeń) leniwe czy niewłaściwie motywowane?

Cel szkolenia:
kształtowanie umiejętności budowania pozytywnej motywacji do działania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

Treści:
1. Czym jest motywacja i jakie są jej uwarunkowania?
2. Sytuacja rodzinna a motywacja
3. Doświadczenia dziecka w placówce a motywacja
3. Czynniki środowiskowe przedszkola i szkoły a motywacja dzieci/uczniów
4. Pozytywne i przyjazne dziecku strategie kształtowania motywacji
a) operowanie konsekwencjami wychowawczymi
b) wzmocnienia
c) systemy zgeneralizowanych wzmocnień
d) procedury wzmocnień różnicowych
5. Analiza przypadków
6. Przyczyn niepowodzeń w procesie motywowania dzieci i uczniów

Szkolenie przeznaczone dla: pedagogów przedszkolnych, nauczycieli, psychologów i innych specjalistów/terapeutów

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.

Zbuntowany przedszkolak i uczeń - jak to zmienić?

Cel szkolenia:
kształtowanie umiejętności radzenia sobie z zachowaniami trudnymi dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

Treści:
1. Dlaczego u dzieci pojawiają się zachowania trudne?
2. Jakie są zachowania trudne u dzieci i uczniów?
3.  Działania wstępne - rozpoznawcze dla wychowawcy/nauczyciela:
a) funkcje zachowań;
b) błędy w atrybucji myślenia;
c) inne źródła
4. Opracowanie planu działania - metody i techniki pracy z zachowaniami trudnymi
5.  Rodzaje i formy współpracy w zakresie realizacji planu z rodzicami i innymi wychowawcami/nauczycielami
6. Strategie wyciszające dla dzieci/uczniów
7. "Obalanie" błędów atrybucji w myśleniu dzieci/uczniów

Szkolenie przeznaczone dla: pedagogów przedszkolnych, nauczycieli, psychologów i innych specjalistów/terapeutów

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.

Praca z dzieckiem z ryzykiem dysleksji w przedszkolu

Cel szkolenia:
kształtowanie umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych wobec dziecka z ryzyka dysleksji

Treści:
1. Ryzyko dysleksji - jak je rozpoznać?
2. Narzędzia do diagnozy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym
3. Jak wytłumaczyć rodzicom ryzyko dysleksji aby podjęli współpracę?
4. Kierunki działań terapeutycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
5. Jak przygotować opinię dziecka z ryzykiem dysleksji?
6. Innowacyjne metody pracy z dzieckiem z ryzyka dysleksji - czyli jak ciekawie i inspirująco z punktu widzenia dziecka sprawić aby dysleksja się nie rozwinęła

Szkolenie przeznaczone dla:
pedagogów przedszkolnych, psychologów i innych specjalistów/terapeutów

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.

Praca z dzieckiem z ryzykiem dysleksji w edukacji wczesnoszkolnej

Cel szkolenia:
kształtowanie umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych wobec ucznia z ryzyka dysleksji

Treści:
1. Ryzyko dysleksji - jak je rozpoznać?
2. Narzędzia do diagnozy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
3. Jak wytłumaczyć rodzicom ryzyko dysleksji aby podjęli współpracę?
4. Kierunki działań terapeutycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec ucznia z ryzykiem dysleksji
5. Organizacja przestrzeni edukacyjnej dla ucznia, specjalne pomoce dydaktyczne
6. Specjalne wsparcie dydaktyczne - innowacyjne metody pracy ułatwiające czytanie i pisanie
7. Założenia terapii "stolikowej" w terapii pedagogicznej
8. Innowacyjne metody terapii w ryzyku dysleksji

Szkolenie przeznaczone dla:
nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych i innych specjalistów/terapeutów

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Jak stworzyć pozytywną relację z "wymagającym" rodzicem ucznia?

Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności efektywnej współpracy z trudnymi rodzicami

Treści:
1. Czynniki warunkujące określone postawy rodziców wobec szkoły/nauczyciela
2. Analiza postaw nauczycieli wobec rodziców
3. Cele i zadania wyznaczane współpracy z rodzicami
4. Przyczyny konfliktów pomiędzy rodzicami a nauczycielami
5. Rodzic agresywny w szkole – strategie pracy
6. Rodzic nieobecny w szkole – strategie pracy
7. Rodzic roszczeniowy w szkole – strategie pracy
8. Pro i reaktywne zachowania. Jak je rozpoznać?
9. Świadome przyjmowanie ról w rozmowie
10. Elaboration likelihood model- zastosowanie praktyczne
11. Wybrane techniki z zakresu  perswazji oraz storytellingu
12. Strategie prowadzenia rozmów
13. Opracowywanie studium przypadku
14. Trudne sytuacje w rozmowach z rodzicami i ich rozwiązanie
15. Ćwiczenia praktyczne.
16. Jak poradzić sobie ze stresem po spotkaniu z trudnym rodzicem

Szkolenie przeznaczone dla:
nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z trudnymi rodzicami

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Rola wychowawcy w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole

Cel szkolenia:
kształtowanie i doskonalenia umiejętności nauczycieli w zakresie realizacji zaleceń dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole

Treści:

1. Analiza aktów prawnych regulujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną (dalej jako ppp)
2. Komu przysługuje ppp i na jakiej podstawie?
3. Formy ppp, wymiar, okres przyznawania

4. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego a ppp
5. Rewalidacja a ppp - cele, zakres działań, podstawowe różnice
6.  Cele i zadania WOPFU - uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
7. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia - uczniowie bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
8. Dokumentowanie ppp
9. Szczegółowa analiza zadań wychowawcy w obszarze ppp
10. Ewaluacja ppp


Szkolenie przeznaczone dla:
wychowawców, psychologów, pedagogów i innych specjalistów

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os
.


Diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Cel szkolenia:
kształtowanie i doskonalenia umiejętności w zakresie diagnozy i wsparcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego 

Treści:

1. Zaburzenia przetwarzania słuchowego:
- Słyszenie a słuchanie. Zaburzenia ośrodkowych procesów przetwarzania słuchowego
- przyczyny
- objawy
- definicje
-- profile kliniczne dzieci z CAPD
- współwystępowanie CAPD z innymi zaburzeniami: rozwojowymi SLI, ADHD, ASD itd.
- wpływ CAPD na funkcjonowanie dziecka w domu, przedszkolu , szkole
2. Diagnoza CAPD
- interdyscyplinarny charakter diagnozy
- standardy postępowania diagnostycznego w CAPD
- kwestionariusze i testy oceniające wyższe  funkcje słuchowe
3. Terapia CAPD:
- treningi słuchowe - przegląd najpopularniejszych metod
- poprawa środowiska akustycznego
- dostępne formy terapii
4. Wspomaganie rozwoju dzieci z CAPD - rola terapii: psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej i SI.

Szkolenie przeznaczone dla:
logopedów, wychowawców, psychologów, pedagogów i innych specjalistów

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os
.

zapisz się

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ