Szkolenia

dziecko/uczeń z SPE i SPR


Termin szkolenia: ? Cena: ? zł/os

Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w ramach edukacji włączającej

Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności wspierania uczniów z SPE w ramach edukacji włączającej

Treści:
1. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - analiza wyzwania edukacyjnego, wychowawczego i terapeutycznego
2. Aspekty prawne związane z obecnością ucznia z SPE
3. Założenia edukacji włączającej
4. Zadania nauczycieli
5. Metody i techniki pracy z uczniem w ramach edukacji włączającej

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z uczniami z SPE, w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.

Organizacja przestrzeni edukacyjnej dla dzieci/uczniów z SPE i SPR


Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności organizowania optymalnej przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej uczniom z SPE i SPR

Treści:
1. Diagnoza indywidualnych potrzeb dziecka/ucznia z SPE i SPR w zakresie przestrzeni edukacyjnej (ograniczenia motoryczne, sensoryczne, psychiczne)
2. Teorie przestrzeni edukacyjnej
3. Cele efektywnej przestrzeni edukacyjnej
4. Elementy składowe przestrzeni edukacyjnej
3.  Analiza przestrzeni edukacyjnej dla dziecka z ADHD, ADD, ASD, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z niepełnosprawnością intelektualną i innych


Szkolenie przeznaczone dla: wychowawców, nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z uczniami z SPE, w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.

Trening zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Cel szkolenia: 
kształtowanie umiejętności diagnozy przyczyn ZT i agresji oraz prowadzenia i ewaluowania treningu zastępowania agresji

 • Treści:
  1. Trening Umiejętności Społecznych – obszar zachowania, uczący, co robić, aby osiągać sukcesy społeczne;
 • 2. Trening Kontroli Złości – obszar emocji, uczący, czego nie robić w stanie pobudzenia emocjonalnego, dostarczający technik identyfikowania sygnałów złości i reagowania we właściwy sposób;
 • 3. Trening Wnioskowania Moralnego – obszar wartości. – uczące rozważania różnych punktów widzenia oraz podejmowania odpowiedzialnych i dojrzałych decyzji.

Szkolenie przeznaczone dla: psychologów, pedagogów i innych specjalistów

czas trwania: 10h
cena: 350 zł/os.

Zajęcia rewalidacyjne - terapia ruchem dla uczniów z SPE i SPR

Cel szkolenia: 
kształtowanie umiejętności prowadzenia zajęć z zastosowaniem kierowanego i wspomaganego ruchu

 • Treści:
  1. Neurobiologiczne podstawy terapii ruchem
 • 2. Diagnoza zdolności ruchowych dzieci z SPE
 • 3. Budowa programów rewalidacyjnych 
 • 4. Metody ewaluacja programów rewalidacyjnych z terapii ruchem
 • 5. Metody stosowane w terapii ruchu - praktyczne zastosowanie podczas zajęć
  6. Organizacja przestrzeni i zajęć
  7. Ruch jako kształtująca i korygująca zabawa - przykłady konkretnych zajęć

Szkolenie przeznaczone dla: n-li współorganizujących edukację, rewalidatorów, psychologów, pedagogów i innych specjalistów

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.

Arteterapia w procesie rewalidacyjnym ucznia z SPE i SPR

Cel szkolenia: 
kształtowanie umiejętności realizowania procesu rewalidacji z zastosowaniem arteterapii

 • Treści:
  1. Arteterapia - cele, założenia, wymogi organizacyjne
  2. Diagnoza problemów społeczno-emocjonalnych uczniów z SPE z zastosowaniem technik projekcyjnych 
 • 3. Metody i techniki pracy
  4. Założenia programu rewalidacyjnego i jego ewaluacja
 • 5. Scenariusze zajęć, realizacja, ocena.

Szkolenie przeznaczone dla: n-li współorganizujących edukację, rewalidatorów, terapeutów pedagogicznych, psychologów, pedagogów i innych specjalistów

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.

Socjoterapia w procesie rewalidacyjnym ucznia z SPE i SPR

Cel szkolenia: 
kształtowanie umiejętności prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów

 • Treści:
  1. Przyczyny nieprzystosowania społecznego u uczniów z SPE i SPR
 • 2. Diagnoza problemów społeczno-emocjonalnych, narzędzie badań;
 • 3. Metody i techniki stosowane w socjoterapii szkolnej
  4. Metody rozwiązywania sytuacji trudnych podczas zajęć
 • 5. Scenariusze zajęć, planowanie i realizacja konkretnych zajęć z socjoterapii

Szkolenie przeznaczone dla: n-li współorganizujących edukację, rewalidatorów i terapeutów pedagogicznych, psychologów, pedagogów i innych specjalistów

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.

Logopedyczne założenia pracy rewalidacyjnej z uczniem z SPE i SPR

Cel szkolenia: 
kształtowanie umiejętności diagnozy i terapii logopedycznej uczniów z SPE i SPR

 • Treści:
  1. Diagnoza umiejętności komunikacyjnych uczniów z SPE i SPR - wybrane narzędzia
  2. Założenia programowe zajęć rewalidacyjnych z logopedii i AAC
  3. Systemy AAC (wspomagające i alternatywne metody komunikacji) - wprowadzanie, rozwijanie, stosowanie na co dzien
  4. Książka komunikacyjna - jako wsparcie i alternatywa komunikacji
  5. Innowacyjne metody pracy w terapii logopedycznej uczniów z SPE i SPR

Szkolenie przeznaczone dla: logopedów i terapeutów AAC, innych specjalistów

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Rola wychowawcy w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów z SPE i SPR w publicznej szkole, przedszkolu

Cel szkolenia:
kształtowanie i doskonalenia umiejętności nauczycieli w zakresie realizacji zaleceń dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Treści:

1. Analiza aktów prawnych regulujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną(dalej jako ppp)
2. Komu przysługuje ppp i na jakiej podstawie?
3. Formy ppp, wymiar, okres przyznawania

4. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego a ppp
5. Rewalidacja a ppp - cele, zakres działań, podstawowe różnice
6.  Cele i zadania WOPFU - uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
7. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia - uczniowie bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
8. Dokumentowanie ppp
9. Szczegółowa analiza zadań wychowawcy w obszarze ppp
10. Ewaluacja ppp


Szkolenie przeznaczone dla:
wychowawców, psychologów, pedagogów i innych specjalistów

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os
.


Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Cel szkolenia:
kształtowanie i doskonalenia umiejętności w zakresie diagnozy i wsparcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego 

Treści:

1. Zaburzenia przetwarzania słuchowego:
- Słyszenie a słuchanie. Zaburzenia ośrodkowych procesów przetwarzania słuchowego
- przyczyny
- objawy
- definicje
-- profile kliniczne dzieci z CAPD
- współwystępowanie CAPD z innymi zaburzeniami: rozwojowymi SLI, ADHD, ASD itd.
- wpływ CAPD na funkcjonowanie dziecka w domu, przedszkolu , szkole
2. Diagnoza CAPD
- interdyscyplinarny charakter diagnozy
- standardy postępowania diagnostycznego w CAPD
- kwestionariusze i testy oceniające wyższe  funkcje słuchowe
3. Terapia CAPD:
- treningi słuchowe - przegląd najpopularniejszych metod
- poprawa środowiska akustycznego
- dostępne formy terapii
4. Wspomaganie rozwoju dzieci z CAPD - rola terapii: psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej i SI.

Szkolenie przeznaczone dla:
logopedów, wychowawców, psychologów, pedagogów i innych specjalistów

czas trwania: 10h
cena: 300 zł/os
.

IPET i wielospecjalistyczna diagnoza (WOPFU) ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego


Cel szkolenia:
kształtowanie umiejętności w zakresie właściwego opracowania IPET oraz przeprowadzenia WOPFU

Treści:

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna
2. Wielospecjalistyczna diagnoza ucznia i IPET - obowiązki i zadania nauczyciela (dyrektora)
3. Obserwacja pedagogiczna jako element diagnozy funkcjonowania ucznia
4.  Inne metody poznawania ucznia stosowane w procesie wielospecjalistycznej diagnozy (WOPFU)
5. IPET - od analizy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do praktycznych działań (budowa IPET, wymagane działy)
a) diagnoza mocnych i słabych stron ucznia - wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia
b) wyznaczanie priorytetów edukacyjnych i wychowawczych
c) dobór metod, technik i form pracy z uczniem
d) koordynacja założeń zajęć rewalidacyjnych
6. Analiza przypadków
7. Zasady dotyczące ewaluacji IPET

Szkolenie przeznaczone dla:
wychowawców, nauczycieli, psychologów, pedagogów i innych specjalistów

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Terapia pedagogiczna z uczniem z dysleksją i dysortografią

Cel szkolenia:
zapoznanie słuchaczy z założeniami terapii pedagogicznej realizowanej z uczniami z dysleksją i dysortografią

Treści:

1.Ogólne założenia terapii pedagogicznej
2. Założenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów z dysleksją i dysortografią
3. Założenia pracy terapeutycznej z uczniem z dysortografią i dyskalkulią (procedury, dokumentacja, ewaluacja)
4. Programy edukacyjne i terapeutyczne dla ucznia z dysleksją i dyskalkulią
5. Szczegółowa analiza wybranych programów edukacyjnych
6. Szczegółowa analiza wybranych programów terapeutycznych

Szkolenie przeznaczone dla:
nauczycieli, terapeutów pedagogicznych, pedagogów i innych specjalistów

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Programy M. i Ch. Knill "Dotyk i komunikacja" w rewalidacji dzieci z ASD i innymi niepełnosprawnościami 


Cel szkolenia:
zapoznanie słuchaczy z oddziaływaniami rewalidacyjnymi wobec dzieci z SPE i SPR z wykorzystaniem programów "Dotyk i komunikacja"

Treści:

1. Zaburzenia komunikacji u dzieci niepełnosprawnych i jej alternatywne kody – zagadnienie ogólne i wprowadzające
2. Stymulacja kory dotykowej – znaczenie dotyku dla rozwoju dziecka
3. Rozwój interakcji – wskaźniki rozwojowe
4. Zaburzenia interakcji u dzieci z spe (specjalnymi potrzebami rozwojowymi)
5. Zasady dotyczące planowania i przygotowania sesji kontaktu
a) Diagnoza potrzeb
b) Podział ról w sesjach kontaktu
c) Ustalenie częstotliwości
d) Wybór miejsca i podstawowe wyposażenie
e) Struktura sesji
f) Obserwacja i ewaluacja sesji
6. Realizacja sesji
7. Analiza poszczególnych programów: 1, 2, 3, 4 oraz program SPH (dla dzieci niesprawnych fizycznie)

Szkolenie przeznaczone dla:
psychologów, pedagogów specjalnych  innych specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Bezpieczne metody samoobrony dla nauczycieli przed agresją ucznia

Cel szkolenia:
kształtowanie praktycznych i bezpiecznych zachowań wobec agresji uczniów (szkolenie praktyczne)

Treści:

1. Prawne aspekty stosowania technik samoobrony w szkole wobec agresywnych uczniów -zagadnienia teoretyczne
2. Przyjęcie odpowiedniej postawy, pozycji podczas agresywnego ataku ucznia
3. Techniki obrony przed kopnięciem  i uderzeniem
4. Obrona przed chwytem za włosy, duszeniem lub chwytem za ręce i tułów
5. Techniki bezpiecznych chwytów obezwładniających i przytrzymujących agresywnego ucznia
6. Techniki obrony przed atakiem pałką lub ostrym narzędziem
7. Doskonalenie poznanych metod samoobrony


Szkolenie przeznaczone dla:
psychologów, pedagogów i innych specjalistów

czas trwania: 4h
cena: 160 zł/os.


Uczeń leniwy czy niewłaściwie motywowany - systemy motywacyjne dla uczniów z SPE

Cel szkolenia:
kształtowanie i doskonalenia umiejętności nauczycieli w zakresie wprowadzania i realizacji efektywnych strategii motywacyjnych wobec uczniów z SPE

Treści:

1. Analiza motywacji uczniów z SPE
2. Niepowodzenia szkolne a motywacja uczniów
3. Czynniki środowiskowe szkoły a motywacja uczniów
4. Proaktywne strategie kształtowania motywacji uczniów z SPE
a) operowanie konsekwencjami wychowawczymi
b) wzmocnienia
c) systemy zgeneralizowanych wzmocnień
d) procedury wzmocnień różnicowych
5. Analiza przypadków
6. Przyczyn niepowodzeń w procesie motywowania uczniów z SPE i sposoby ich przezwyciężania

Szkolenie przeznaczone dla: psychologów, pedagogów i innych specjalistów

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Planowanie i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole dla uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera i innych uczniów z SPE (specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i SPR (specjalnymi potrzebami rozwojowymi)

Cel szkolenia: zapoznanie słuchaczy z procesem planowania i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów z SPE i SPR na terenie przedszkola i szkoły

Treści:
1.Założenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dalej jako ppp) w przedszkolu i szkole
2. Wymagania kwalifikacyjne osób realizujących oraz wnioskowanie o ppp
3. Plan ppp w placówce (niezbędna dokumentacja, ewaluacja programowa, wymiar godzin)
4. Analiza poszczególnych form ppp w zależności od rodzaju placówki i potrzeb dziecka/ucznia
5. Analiza poszczególnych form ppp dla rodziców w zależności od rodzaju placówki i potrzeb rodziców
6. Analiza przypadków (dzieci/uczniowie wraz rodzicami objęci ppp)
7. Gabinety do ppp - wymagania niezbędne (pomoce dydaktyczne itp.
8. Programy terapeutyczne, zasady prowadzenia dokumentacji dziecka/ucznia

Szkolenie przeznaczone dla: psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli i innych specjalistów

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej (SI) w procesie rewalidacji i edukacji

Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności diagnostycznych oraz planowania i realizowania oddziaływań wspomagających procesy integracji sensorycznej u osób/uczniów z niepełnosprawnością oraz z zaburzeniami parcjalnymi

Treści:
1. Teoria integracji sensorycznej
2. Podstawy diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej dla nauczycieli
3. Specyficzne zaburzenia integracji sensorycznej u osób/uczniów z niepełnosprawnością (m.in. z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, zespołami genetycznymi)
4. Włączenie terapii SI w codzienne  oddziaływania edukacyjne i terapeutyczne wobec osób/uczniów z niepełnosprawnością
5. Specyficzne zaburzenia integracji sensorycznej u osób/uczniów z zaburzeniami parcjalnymi (m.in. z ADHD, specyficznymi trudnościami w uczeniu się)
6. Włączenie terapii SI w codzienne  oddziaływania edukacyjne i terapeutyczne wobec osób/uczniów z zaburzeniami parcjalnymi
7. Planowanie i realizowanie diet sensorycznych
8. Zachowania trudne warunkowane zaburzeniami procesów SI - strategie proaktywne

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów, pedagogów specjalnych, specjalistów pracujących w ośrodkach rehabilitacji społecznej i zawodowej.

czas trwania: 32h (realizacja w cztery dni szkoleniowe)
cena: 650 zł/os.

Terapia ręki jako strategia ogólnego usprawniania rozwoju ucznia

Cel szkolenia:
kształtowanie umiejętności terapeutycznych w obszarze stymulacji i ćwiczeń rewalidacyjnych  ukierunkowanych na usprawnianie motoryki małej i grafomotoryki

Treści:
1. Teoretyczne podstawy pracy i diagnozy w terapii ręki
a) budowa ręki
b) zaburzenia motoryki małej
c) praktyczne zastosowanie wybranych testów diagnostycznych
2. Praktyczne oddziaływania wykorzystywane w terapii ręki
a) założenia programów z wykorzystaniem terapii ręki
b) ćwiczenia usprawniające procesy posturalne
c) wpływ terapii ręki na procesy poznawcze i na rozwój mowy - przykłady ćwiczeń

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, rewalidatorów, pedagogów specjalnych, specjalistów terapii pedagogicznej, psychologów

czas trwania: 16h (realizacja w dwa dni szkoleniowe)
cena: 450 zł/os.

Świadome kierowanie rozwojem ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. Wspieranie umiejętności komunikacyjnych poprzez stosowanie form wspomagających i alternatywnych

Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności wychowawczych i terapeutycznych wobec ucznia z niepełnosprawnością intelektualną na terenie klasy

Treści:
1. Specjalne potrzeby edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną
2. Specjalne potrzeby edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne ucznia z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
3.Diagnoza potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
4. Założenia dotyczące kierowania rozwojem ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
5. Metody i techniki wspomagania umiejętności komunikacyjnych
6. Tworzenie programu edukacyjnego i terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Jak rozwijać myślenie matematyczne uczniów – łamigłówki i zagadki w edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności edukacyjnych w obszarze zdolności matematycznych uczniów z SPE

Treści:
1. Możliwości stymulacji myślenia matematycznego u uczniów z SPE
2. Wspieranie rozwoju myślenia matematycznego – gry i zabawy
3. Kreatywna matematyka – przykłady zabaw, ćwiczeń i zadań matematycznych
4. Uwarunkowania doboru treści matematycznych (zagadnienia związane z IPET)
5. Zasady tworzenia łamigłówek i zagadek dla uczniów z SPE

Szkolenie przeznaczone dla:
nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z uczniami z ADHD, ADD, w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.

Metoda Ośrodków Pracy w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Cel szkolenia:
kształtowanie umiejętności wychowawczych i terapeutycznych wobec ucznia z ADHD/ADD

Treści:
1. Cele i zadania Metody Ośrodków Pracy
2. Zalety stosowania MOP w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
3. Analiza zajęć wstępnych
4. Procedura przygotowania i przeprowadzenia pracy poznawczej
5. Metody i techniki pracy wykorzystywane w etapie ekspresyjnym
6. Kreatywne zakończenie
7. Tworzenie ośrodków pracy – układy scalone i koncentryczne

Szkolenie przeznaczone dla:
nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Aspekty prawne nauczania, wychowania i terapii uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnymi zagadnieniami prawnymi związanymi z organizacją i realizacją kształcenia specjalnego w różnego rodzaju typach szkół

Treści:
1. Aspekt historyczny edukacji uczniów niepełnosprawnych
2. Analiza zmian w Ustawie o Systemie Oświaty ukierunkowanych na edukację dzieci niepełnosprawnych
3. Szczegółowa analiza poszczególnych rozporządzeń – wraz z wykładnią prawną dotyczącą ich stosowania i realizowania w obszarze oświaty
4. Sytuacja osoby niepełnosprawnej intelektualnie w obszarze pomocy społecznej (ustawa o pomocy społecznej, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego)
5. Orzecznictwo dotyczące niepełnosprawności, aspekty podatkowe, ulgowe itd.
6. Problem ubezwłasnowolnienia pełnego lub częściowego dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną - analiza mocnych i słabych stron

Szkolenie przeznaczone dla:
nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z uczniami niepełnosprawnymi, w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Wspomaganie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w umiejętności skupiania uwagi i zapamiętywania tego, co jest trudne

Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności terapeutycznych w obszarze stymulacji uwagi i technik zapamiętywania

Treści:
1. Neurologiczne podstawy procesów: uwagi i pamięci
2. Przyczyny trudności w obszarze uwagi i pamięci u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
3. Metody neurobiologiczne w stymulacji rozwojowej
4. Metody behawioralne w stymulacji rozwojowej
5. Zabawy i gry wspomagające uwagę i pamięć

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.

Funkcjonowanie ucznia z Zespołem Nadpobudliwości Psychoruchowej i Zaburzeniami Koncentracji Uwagi ADHD w środowisku szkolnym – strategie terapeutyczne i wychowawcze

Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności wychowawczych i terapeutycznych wobec ucznia z ADHD/ADD

Treści:
1. ADHD i ADD – diagnoza , przyczyny, rokowania
2. Od czego zacząć? – pierwszy kontakt z uczniem
3. Ustalenie zasad współpracy z rodzicami ucznia
4. Wybrane metody i techniki behawioralne w pracy z uczniem z ADHD i ADD
5. Jak reagować na zachowanie niepożądane?
6. Zasady tworzenia środowiska szkolnego i klasowego dla ucznia z ADHD
7. Założenia systemowego wsparcia ucznia z ADHD i ADD
8. Strategie medyczne wspomagające

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z uczniami z ADHD, ADD, w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.

zapisz się

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ