Szkolenia

uczeń z ASD


Termin szkolenia: ? Cena: ? zł/os

Gry i zabawy sensoryczno-motoryczne dla dzieci z ASD

Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności projektowania i realizowania zróżnicowanych gier i zabaw sensoryczno-ruchowych dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, mających na celu usprawnienie procesów komunikacyjnych, społecznych i emocjonalnych

Treści:
1. Rola i znaczenie zabawy w życiu dziecka z ASD
2. Dobór odpowiednich zabawek, strategie ekspozycji zabawek w otoczeniu dziecka
3. Kiedy i jak się bawić? - strukturalizacja otoczenia, właściwe motywowanie
4. Problemy w zabawie z dzieckiem z ASD - jak je rozwiązywać?
5. Gry i zabawy rozwijające umiejętności deficytowe dzieci z ASD - koncentracja uwagi, wspólne pole uwagi, rozumienie mowy, odpowiedzi społeczno-emocjonalne
6. Gry i zabawy sprzyjające rozwojowi teorii umysłu
7. Gry i zabawy ruchowe kształtujące właściwe wzorce posturalne i integrację sensoryczną

Szkolenie przeznaczone dla: psychologów, pedagogów i innych specjalistów pracujących z osobami z autyzmem w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych, w szkoleniu mogą brać również udział rodzice dzieci z ASD

czas trwania: 18h
cena: 500 zł
/os.

Strategia TEACCH w oddziaływaniach edukacyjno-terapeutycznych wobec osób z autyzmem

Cel szkolenia: zapoznanie słuchaczy z jednym z najbardziej efektywnych podejść w pracy z osobami z ASD – opartym na Stosowanej Analizie Zachowania (program edukacyjno-terapeutyczny)

Treści:
1. Historia powstania i rozwój programu
2. Cele i zadania programu
3. Nauczanie ustrukturalizowane
4. Indywidualne programy w oparciu o diagnozę funkcjonalną
5. Wprowadzanie planów aktywności
6. Procedury i metody stosowane w programie TEACCH
7. Zasady tworzenia pomocy dydaktycznych

Szkolenie przeznaczone dla: psychologów i pedagogów pracujących z osobami z autyzmem w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 20h
cena: 550 zł/os.

IPET i wielospecjalistyczna diagnoza (WOPFU) ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Cel szkolenia:
kształtowanie umiejętności w zakresie właściwego opracowania IPET oraz przeprowadzenia WOPFU

Treści:

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna
2. Wielospecjalistyczna diagnoza ucznia i IPET - obowiązki i zadanianauczyciela (dyrektora)
3. Obserwacja pedagogiczna jako element diagnozy funkcjonowania ucznia
4.  Inne metody poznawania ucznia stosowane w procesie wielospecjalistycznejdiagnozy (WOPFU)
5. IPET - od analizy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dopraktycznych działań (budowa IPET, wymagane działy)
a) diagnoza mocnych i słabych stron ucznia - wielospecjalistyczna ocenafunkcjonowania ucznia
b) wyznaczanie priorytetów edukacyjnych i wychowawczych
c) dobór metod, technik i form pracy z uczniem
d) koordynacja założeń zajęć rewalidacyjnych
6. Analiza przypadków
7. Zasady dotyczące ewaluacji IPET

Szkolenie przeznaczone dla:
wychowawców, nauczycieli, psychologów, pedagogów i innych specjalistów

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Uczeń leniwy czy niewłaściwie motywowany - systemy motywacyjne dla uczniów z SPE i SPR

Cel szkolenia:
kształtowanie i doskonalenia umiejętności nauczycieli w zakresie wprowadzania i realizacji efektywnych strategii motywacyjnych wobec uczniów z SPE i SPR

Treści:

1. Analiza motywacji uczniów z SPE
2. Niepowodzenia szkolne a motywacja uczniów
3. Czynniki środowiskowe szkoły a motywacja uczniów
4. Proaktywne strategie kształtowania motywacji uczniów z SPE
a) operowanie konsekwencjami wychowawczymi
b) wzmocnienia
c) systemy zgeneralizowanych wzmocnień
d) procedury wzmocnień różnicowych
5. Analiza przypadków
6. Przyczyn niepowodzeń w procesie motywowania uczniów z SPE i sposoby ich przezwyciężania


Szkolenie przeznaczone dla:
psychologów, pedagogów i innych specjalistów

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Trening zastępowania agresji dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Cel szkoleniakształtowanie umiejętności diagnozy przyczyn ZT i agresji oraz prowadzenia i ewaluowania treningu zastępowania agresji

  • Treści:
    1. Trening Wnioskowania Moralnego – obszar wartości. – uczące rozważania różnych punktów widzenia oraz podejmowania odpowiedzialnych i dojrzałych decyzji.
    2. Trening Kontroli Złości – obszar emocji, uczący, czego nie robić w stanie pobudzenia emocjonalnego, dostarczający technik identyfikowania sygnałów złości i reagowania we właściwy sposób;
  • 3. Trening Umiejętności Społecznych – obszar zachowania, uczący, co robić, aby osiągać sukcesy społeczne

Szkolenie przeznaczone dla:  psychologów, pedagogów i innych specjalistów

czas trwania: 10h
cena: 350 zł/os.


Rola wychowawcy w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w publicznej szkole specjalnej i ogólnodostępnej

Cel szkolenia:
kształtowanie i doskonalenia umiejętności nauczycieli w zakresie realizacji zaleceń dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Treści:

1. Analiza aktów prawnych regulujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną(dalej jako ppp)
2. Zastosowanie przepisów o organizacji ppp
w szkole specjalnej i ogólnodostępnej
3. Rewalidacja a ppp - cele, zakres działań, podstawowe różnice
4.  Cele i zadania WOPFU
5. Dokumentowanie ppp
6. Szczegółowa analiza zadań wychowawcy w obszarze ppp
7. Ewaluacja ppp


Szkolenie przeznaczone dla:
wychowawców, psychologów, pedagogów i innych specjalistów

czas trwania: 5h
cena: 135 zł/os.


Bezpieczne metody samoobrony dla nauczycieli przed agresją ucznia


Cel szkolenia:
kształtowanie praktycznych i bezpiecznych zachowań wobec agresji uczniów (szkolenie praktyczne)

Treści:

1. Prawne aspekty stosowania technik samoobrony w szkole wobec agresywnych uczniów -zagadnienia teoretyczne
2. Przyjęcie odpowiedniej postawy, pozycji podczas agresywnego ataku ucznia
3. Techniki obrony przed kopnięciem  i uderzeniem
4. Obrona przed chwytem za włosy, duszeniem lub chwytem za ręce i tułów
5. Techniki bezpiecznych chwytów obezwładniających i przytrzymujących agresywnego ucznia
6. Techniki obrony przed atakiem pałką lub ostrym narzędziem
7. Doskonalenie poznanych metod samoobrony


Szkolenie przeznaczone dla:
psychologów, pedagogów i innych specjalistów

czas trwania: 4h
cena: 160 zł/os.


Diagnoza umiejętności komunikacyjnych u dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem w oparciu o Skalę Umiejętności Komunikacyjnych dla osób z autyzmem (K. Wieczorek)

Szkolenie certyfikowane i realizowane wyłącznie przez NPDN Fundacji "ASDreamer"

Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności diagnostycznych oraz planowania i realizowania oddziaływań wspomagających procesy komunikacyjne w oparciu o Skalę Umiejętności Komunikacyjnych dla osób z autyzmem

Treści:

1. Specyfika rozwoju mowy i komunikacji u dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem
2. Przyczyny trudności komunikacyjnych u osób z autyzmem
3. Predyktory rozwoju mowy i komunikacji osób z autyzmem - strategie ich kształtowania i oceny
4. Przygotowanie badania z zastosowaniem SOUK
5. Analiza umiejętności bazowych
6. Analiza kodu werbalnego
7. Analiza współwystępujących kodów komunikacyjnych u osób z autyzmem
8. Ocena ilościowa i jakościowa
9. Zasady budowy diagramu
10. Interpretacja wyników
11. Budowanie programu terapeutycznego w oparciu o dane SOUK


Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów, pedagogów specjalnych, specjalistów pracujących z osobami z autyzmem

czas trwania: 15h
cena: 600 zł/os
.

Programy M. i Ch. Knill "Dotyk i komunikacja" w rewalidacji dzieci z ASD i innymi niepełnosprawnościami 

Cel szkolenia: zapoznanie słuchaczy z oddziaływaniami rewalidacyjnymi wobec dzieci z SPE i SPR z wykorzystaniem programów "Dotyk i komunikacja"

Treści:
1. Zaburzenia komunikacji u dzieci niepełnosprawnych i jej alternatywne kody – zagadnienie ogólne i wprowadzające
2. Stymulacja kory dotykowej – znaczenie dotyku dla rozwoju dziecka
3. Rozwój interakcji – wskaźniki rozwojowe
4. Zaburzenia interakcji u dzieci z spe (specjalnymi potrzebami rozwojowymi)
5. Zasady dotyczące planowania i przygotowania sesji kontaktu
a) Diagnoza potrzeb
b) Podział ról w sesjach kontaktu
c) Ustalenie częstotliwości
d) Wybór miejsca i podstawowe wyposażenie
e) Struktura sesji
f) Obserwacja i ewaluacja sesji
6. Realizacja sesji
7. Analiza poszczególnych programów: 1, 2, 3, 4 oraz program SPH (dla dzieci niesprawnych fizycznie)

Szkolenie przeznaczone dla: psychologów, pedagogów specjalnych  innych specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualna i z autystycznym spektrum zaburzeń w rozwoju i realizacji własnej seksualności

Treści:
1.Płciowość a seksualność człowieka
2. Rozwój psychoseksualny w kontekście normy i patologii
3. Specyfika psychoseksualnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualna i zaburzeniami ze spektrum autyzmu
4. Specyfika zachowań seksualnych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
5. Aktywność seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie i z autystycznym spektrum zaburzeń
6. Prokreacja i realizacja ról rodzicielskich przez osoby z  niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
7. Analiza najczęstszych problemów dotyczących życia intymnego z  niepełnosprawnością intelektualną i z autystycznym spektrum zaburzeń
8. Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu
9. Modele podejścia do seksualności i prokreacji z  niepełnosprawnością intelektualną i z autystycznym spektrum zaburzeń
10. Funkcja rodziny  w kształtowaniu i reagowaniu na przejawy seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i z autystycznym spektrum zaburzeń
11. Funkcja instytucji edukacyjnych i/lub opiekuńczych, wsparcia dziennego  w kształtowaniu i reagowaniu na przejawy seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
12. Sytuacje trudne nie muszą być trudne –rozwiązania (warsztat)
13. Problematyka nadużyć i wykorzystania seksualnego osób z  niepełnosprawnością intelektualną i z autystycznym spektrum zaburzeń
14. Włoski projekt „Lovegiver” jako przykład odpowiedzi na potrzeby seksualne osób z  niepełnosprawnością

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Szkolenie przeznaczone dla: osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, do pracowników oświaty, ośrodków wychowawczych, ośrodków specjalistycznych ośrodków wsparcia dziennego i opieki całodobowej w systemie pomocy społecznej oraz wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką.

Treningi behawioralne i sensoryczne ograniczające lub eliminujące wybiórczość jedzenia u dzieci


Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności programowania aktywności dziecka w oparciu o techniki i metody sensoryczno-behawioralne służące eliminacji wybiórczości jedzenia

Treści:
1. Przyczyny wybiórczości jedzenia u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
2. Założenia programu terapeutycznego(planowanie, realizacja, ewaluacja)
3. Behawioralne źródła wybiórczości jedzenia
4. Metody i techniki behawioralne służące eliminacji wybiórczości jedzenia
5. Sensoryczne aspekty problemów w odżywaniu się dziecka z autyzmem
6. Treningi odwrażliwiania i wprowadzania nowych produktów

Szkolenie przeznaczone dla: rodziców, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z autyzmem w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Diagnoza i trening teorii umysłu o osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze teorii umysłu u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

Treści:
1. Teoria umysłu – założenia, etapy rozwoju, skutki w zachowaniu
2. Zaburzenia teorii umysłu u osób z ASD
3. Narzędzia diagnostyczne służące określaniu poziomu rozwoju teorii umysłu
4. Metody i techniki pracy terapeutycznej na poszczególnych poziomach teorii umysłu z osobą z ASD
5. Zasady tworzenia treningów teorii umysłu

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Strategie metodyczne kształtowania umiejętności zabawy u małych dzieci z autystycznym spektrum zaburzeń

Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności tworzenia specjalistycznych programów ukierunkowanych na naukę zabawy dziecka z autyzmem – w oparciu o metody i techniki behawioralne

Treści:
1. Analiza umiejętności bazowych potrzebnych do zrozumienia czym jest zabawa
2. Trening teorii umysłu – bazą do umiejętności zabawy u dzieci z autyzmem
3. Diagnoza umiejętności związanych z zabawą
4. Behawioralny model uczenia zabawy dzieci z autyzmem – założenia, budowa programów, realizacja i ewaluacja

Szkolenie przeznaczone dla: rodziców,nauczycieli, psychologów, logopedów i pedagogów pracujących z osobami z ASD

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Intensywna interakcja z dzieckiem z autyzmem fundamentem efektywnej komunikacji

Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności organizowania zajęć z dzieckiem autystycznym, którego głównym założeniem jest intensywna interakcja będąca bazą do procesu efektywnego komunikowania się

Treści:
1. Pojęcie „interakcji” i wyzwania procesu interakcji z osobą z autyzmem
2. Plany aktywności jako podstawowa metoda kształtowania właściwych interakcji
3. Umiejętności bazowe do planów aktywności
4. Wprowadzanie planów aktywności
5. Wycofywanie planów aktywności
6. Generalizacja umiejętności

Szkolenie przeznaczone dla:
rodziców,psychologów i pedagogów pracujących z osobami z autyzmem w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Systemy efektywnej komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) dla osób z autyzmem

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do rozpoznawania potrzeb komunikacyjnych oraz do programowania oddziaływań w obszarze zwiększania komunikatywności podopiecznych z autyzmem

Treści:
1. Pojęcie AAC
2. Przegląd metod alternatywnych form komunikacji
3. Czym się kierować w wyborze sposobu alternatywnej komunikacji
4. Diagnoza wstępna – narzędzia, założenia do pracy terapeutycznej
5. Analiza wybranych systemów komunikacyjnych dla osób z autyzmem – opartych na słowie, obrazie i geście
6. Wprowadzanie AAC – budowa programów

Szkolenie przeznaczone dla:
nauczycieli, psychologów, logopedów i pedagogów pracujących z osobami niepełnosprawnymi niemówiącymi lub z trudnościami w komunikacji.

czas trwania : 10h
cena: 280 zł/os.


Autyzm i zespół Aspergera - co nauczyciel winien wiedzieć

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z podstawową wiedzą na temat funkcjonowania psycho-społecznego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Treści:
1. Historia zaburzeń ze spektrum autyzmu – pierwsze badania naukowe
2. Zmiany w Międzynarodowych Klasyfikacjach Zaburzeń i Chorób
3. Funkcjonowanie poznawcze
4. Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne (umiejętności warunkowane teorią umysłu, komunikacja, interakcja)
5. Funkcjonowanie motoryczne (uwarunkowania procesów integracji sensorycznej)
6. Rokowanie rozwojowe, narzędzia do diagnozy nozologicznej

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów, logopedów i pedagogów pracujących z osobami z ASD

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Technologia w służbie komunikacji osób z ASD (autystycznym spektrum zaburzeń)

Cel szkolenia: szkolenie zalecane dla osób po szkoleniach z AAC (alternatywnej i wspomagającej komunikacji), zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi w zakresie sprzętu wykorzystywanego dla dzieci z problemami komunikacyjnymi

Treści:
1. Założenia wsparcia technologicznego w komunikacji z osobami z ASD
2. Przegląd wybranych programów komputerowych – analiza, obsługa, sposób wykorzystania
a) tablice komunikacyjne – założenia ogólne
b) analiza przypadku – budowa tablicy komunikacyjnej
c) możliwości wykorzystania własnych zdjęć, obrazów w tworzeniu tablic
3. Modyfikowanie tablic z biblioteki
4. Przegląd wybranych środków dydaktycznych wspomagających komunikację – analiza, obsluga, sposób wykorzystania

Szkolenie przeznaczone dla: rodziców, nauczycieli, psychologów, logopedów i pedagogów pracujących z osobami z ASD

czas trwania: 8h
cena: 250 zł/os.


Trening umiejętności społecznych dla małych dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Cel szkolenia:
przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć treningu umiejętności społecznych z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera

Treści:
1. Teoria kognitywnego nauczania społecznego u osób z autyzmem
2. Przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych u dzieci z autyzmem i ZA
3.Metody pracy nad emocjami osób z ASD wg. Tony Atwooda
4. Zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych rozwijających umiejętności społeczne dzieci z autyzmem
5. Zachowania trudne – strategie postępowania w czasie zajęć
6. Założenia programowe TUS dla dzieci
6. Generalizacja umiejętności nabytych podczas zajęć, rola rodziny i środowiska dziecka z ASD

Szkolenie przeznaczone dla:
nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Trening umiejętności społecznych dla młodzieży i dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera

Cel szkolenia:
przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć treningu umiejętności społecznych z młodzieżą i dorosłymi z autyzmem i zespołem Aspergera

Treści:
1. Teoria kognitywnego nauczania społecznego u osób z autyzmem
2. Przedstawienie różnych form pracy nad rozwijaniem umiejętności społecznych u dorosłych osób z ASD
3. Trening emocjonalny
4. Trening społeczny
5. Zasady organizacji i cele terapeutyczne zajęć grupowych TUS
6. Zachowania trudne – strategie postępowania w czasie zajęć
7. Założenia programowe TUS dla dorosłych
6. Generalizacja umiejętności nabytych podczas zajęć, rola rodziny i środowiska osoby z ASD

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dorosłymi osobami z autyzmem i zespołem Aspergera w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Trening komunikacyjny dla dzieci z autyzmem

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć treningu komunikacyjnego dla dzieci z autyzmem

Treści:

1.Interakcja i komunikacja z dzieckiem z autyzmem
2. Zabawy stymulujące interakcję z dzieckiem – gotowość do nauki komunikacji (umiejętności bazowe)
3. Wzmocnienia behawioralne w nauce komunikacji
4. Narzędzia do diagnozy umiejętności komunikacyjnych
5. Metody i techniki pracy wykorzystywane w treningu komunikacyjnym
6. Zabawy komunikacyjne z dzieckiem z autyzmem

Szkolenie przeznaczone dla: rodziców, nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi z autyzmem w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.

Behawioralne programy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń (wyłącznie dla osób po szkoleniu behawioralnym)

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do realizacji programów behawioralnych w ramach zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju

Treści:
1. Podstawowe prawa uczenia się w psychologii behawiorystycznej
2. Analiza programów wczesnego wspomagania I. Lovaasa
a) program gotowości do nauki
b) program umiejętności receptywnych
c) program umiejętności ekspresywnych
3. Założenia programowe VB – Metody Zachowań Werbalnych
a) podobieństwa i różnice względem program I. Lovaasa
b) podstawowe założenia programowe

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi z autyzmem w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


PEP-R i TTAP – narzędzia oceny funkcjonalnej dzieci, młodzieży i dorosłych z ASD

Cel szkolenia:
przygotowanie uczestników do praktycznego zastosowania narzędzia PEP-R i TTAP w tworzeniu programów terapeutycznych dla osób z ASD

Treści:
1. Przeznaczenie narzędzia PEP-R i TTAP
2. Ogólne założenia dotyczące stosowania PEP-R i TTAP
3. Budowa skali rozwoju PEP-R – analiza zadań i procedur realizacjioraz oceniania
4. Budowa skali zachowania PEP-R – analiza zadań i procedur realizacji oraz oceniania
5. Budowa TTAP i realizacja zadań
6. Obliczanie wyników surowych
7. Tworzenie profilu rozwojowego
8. Analiza przypadków
9. Wytyczne do programów terapeutycznych i edukacyjnych na podstawie wyników PEP-R

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z ASD

czas trwania: 20h
cena: 550 zł/os.

Praktyczne zastosowanie metody zachowań werbalnych we wczesnym wspomaganiu i edukacji osób z autystycznym spektrum zaburzeń

Cel szkolenia:
przygotowanie uczestników do praktycznego zastosowania behawioralnego programu opartego na metodzie VB – Metoda Zachowań Werbalnych

Treści:
1. Założenia VB wg Skinnera – model behawioralnego uczenia się języka
2. Wprowadzenie do metod i technik behawioralnych
3. Operanty werbalne i niewerbalne
4. Narzędzie VB-MAPP w programie VB – realizacja badania i budowanie programu
5. Strategie „uczenia bez błędów” – korekty, transfery behawioralne, kontrola bodźcowa
6.Okres przygotowawczy – „parowanie”
7. Etap nauki operantów werbalnych i niewerbalnych

Szkolenie przeznaczone dla:
nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi autystycznymi

czas trwania: 20h
cena: 550 zł/os.


Metodyka nauczania w klasach I-III uczniów z autyzmem

Cel szkolenia:
zapoznanie uczestników z metodyką nauczania dzieci z autyzmem w klasach I-III

Treści:
1. Możliwości edukacyjne dzieci z autyzmem
2. Organizacja klasy i zasady sensoryczne (diety sensoryczne, dobór mebli i środków dydaktycznych)
3. Analiza procesów percepcyjnych dzieci z ASD
4. Metody i techniki zwiększania koncentracji uwagi i pracy samodzielnej
5. Metody i techniki pracy w klasie
a) praca indywidualna
b) praca zespołowa i grupowa
6. Zachowania trudne w klasie
7. Dobór treści - IPET

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi autystycznymi

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Psychologia rewalidacyjna i metodyka zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z autyzmem na różnych etapach edukacyjnych

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniami z ASD

Treści:
1. Funkcjonowanie psycho-społeczne ucznia z ASD
2. Obszary rozwojowe wymagające intensywnej rewalidacji
3. Analiza programowa zajęć rewalidacyjnych dla osób z ASD
4. Dobór zajęć rewalidacyjnych dla osób z ASD
5. Metody i techniki pracy stosowane na zajęciach rewalidacyjnych

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z uczniami z ASD

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej u osób z autyzmem i zespołem Aspergera – założenia rewalidacyjne z wykorzystaniem metody SI

Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności w obszarze diagnozy zaburzeń integracji sensorycznej oraz realizacji zajęć rewalidacyjnych w oparciu o metodę integracji sensorycznej

Treści:
1. Założenia obserwacji klinicznej osób z ASD (diagnoza zaburzeń SI)i wybranych prób klinicznych z testów Południowo-Kalifornijskich
2. Analiza wyników diagnostycznych
3. Wskazania terapeutyczne na podstawie diagnozy
4. Teoria integracji sensorycznej
5. Metoda integracji sensorycznej w pracy z osobami z ASD
a) programy i ich ewaluacja
b) sprzęt do stymulacji
c) analiza ćwiczeń terapeutycznych
6. Ocena efektów

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z uczniami z ASD

czas trwania: 20h
cena: 550 zł/os.

Przygotowanie i szkolenie zawodowe osób z autystycznym spektrum zaburzeń

Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności tworzenia efektywnych programów edukacyjno-terapeutycznych mających na celu przygotowanie zawodowe osób z ASD

Treści:
1. Dojrzewanie i dorosłość osób z ASD
2. Potrzeby rozwojowe i społeczne wynikające z nowych ról społecznych
3. Diagnoza – preorientacja zawodowa osób z ASD
4. Program maksymalizacji bezpieczeństwa osobistego
5. Zadania szkoły w zakresie przygotowania zawodowego – analiza celów, zadań
6. Realizacja założeń programowych
7.Metody i techniki pracy stosowane w szkoleniach zawodowych dla osób z ASD
8. Ewaluacja programowa

Szkolenie przeznaczone dla:
nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z ASD w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Praca terapeutyczna z rodzicami osób z autystycznym spektrum zaburzeń na etapie wczesnego wspomagania i edukacji szkolnej

Cel szkolenia:przygotowanie nauczycieli do pracy terapeutycznej z rodzicami osób z ASD

Treści:

1. Niepełnosprawność w rodzinie – zagadnienia psychologiczne
2. Etapy prowadzące do akceptacji dziecka niepełnosprawnego w rodzinie
3.Analiza potrzeb emocjonalnych rodziców
4. Psychoterapeutyczne zagadnienia dotyczące traumatycznych okresów w życiu rodziny
5. Metody i techniki wsparcia psychologicznego dla rodziców
6. Strategie radzenia sobie z trudnym rodzicem

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących w różnego rodzaju placówkach i ośrodkach

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla ucznia z zaburzeniami ze spektrum zaburzeń – co nauczyciel winien wiedzieć

Cel szkolenia: przygotowanie specjalistów do tworzenia i realizacji Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Treści:
1. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – założenia poszczególnych działów i części
2. Diagnoza mocnych i słabych stron ucznia - wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia (WOFU)
3. Wyznaczanie priorytetów edukacyjnych i wychowawczych
4. Dobór metod, technik i form pracy
5. Dostosowania w zakresie wybranych treści programowych – analiza przypadków
6. Koordynacja zajęć rewalidacyjnych i ich założeń
7. Ewaluacja IPET

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z ASD

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Efektywna praca edukacyjna i wychowawcza z uczniem z zespołem Aspergera

Cel szkolenia:
przygotowanie specjalistów do pracy edukacyjnej i wychowawczej z uczniem z Zespołem Aspergera

Treści:
1. Zespół Aspergera (ZA) w ujęciu międzynarodowych klasyfikacji ICD-10, DSM-IV, DSM-V
2. Specyfika potrzeb społecznych, emocjonalnych i edukacyjnych.
3. Zajęcia rewalidacyjne ucznia z ZA - analiza części składowych zajęć, ocena sposobu realizacji i zrealizowania wytyczonych celów, propozycje modyfikacji
4. Diagnoza specyficznych potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych
5. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny - zasady tworzenia IPET, metody, techniki i formy pracy z uczniem z ZA, przykłady oddziaływań rewalidacyjnych.
6. Proces rewalidacji w ujęciu eklektycznym – możliwości zastosowania różnych metod terapeutycznych.
7. Zachowania trudne u uczniów z ZA – jak sobie z nimi radzić, jak je ograniczać.
8.Podejście modelowe do etyki zawodu nauczyciela w kontekście nauczania i wychowania ucznia z ZA.

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z Zespołem Aspergera w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.

Tworzenie i realizacja programu "Język w sytuacjach społecznych" dla uczniów z zespołem Aspergera i autyzmem

Cel szkolenia:
przygotowanie specjalistów do realizacji zajęć rewalidacyjnych opartych na behawioralnym programie „Język w sytuacjach społecznych”

Treści:
1. Komunikacja społeczna u osób z ASD
2. Diagnoza potrzeb w obszarze komunikacji społecznej
3. Założenia wstępne programu „Język w zachowaniach społecznych” – kształtowanie umiejętności bazowych
4. Analiza poszczególnych działów programu „Język w zachowaniach społecznych” – budowa kart pracy, realizacja, ewaluacja

Szkolenie przeznaczone dla:
nauczycieli,psychologów i pedagogów pracujących z osobami z autyzmem (wyżej funkcjonującymi) oraz z zespołem Aspergera w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Zachowania niepożądane i trudne - działania prewencyjne i modyfikacja behawioralna

Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności rozpoznawania przyczyn zachowań trudnych oraz tworzenia optymalnych strategii redukujących

Treści:
1. Zachowania trudne u osób niepełnosprawnych – definicja, przejawy, przyczyny
2. Medyczne uwarunkowania zachowań trudnych
3. Modyfikacje środowiskowe
4. Modyfikacje programowe
5. Modyfikacje sensoryczne
6. Stosowana analiza zachowania – procedura ABC, funkcje zachowań
7. Strategie proaktywne behawioralne
8. Strategie reaktywne behawioralne

Szkolenie przeznaczone dla:nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami niepełnosprawnymi przejawiającymi zachowania trudne (agresja, autoagresja, zachowanie uniemożliwiające naukę itp.), w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 20h
cena: 550 zł/os.


Wykorzystanie arteterapii i sensorycznej plastyki na zajęciach rewalidacyjnych z uczniami/osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności wprowadzania inspirujących i innowacyjnych elementów do zajęć rewalidacyjnych uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Treści:
1. Specjalne potrzeby rozwojowe uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
2. Cele i zadania zajęć rewalidacyjnych w placówkach oświatowych
3. Kształtowanie tożsamości z wykorzystaniem arteterapii
4. Trening teorii umysłu z zastosowaniem arteterapii
5. Sensoryczne potrzeby uczniów z ASD
6. Zasady wprowadzania elementów sensorycznych do pracy z osobami z ASD
7. Techniki sensorycznej plastyki – ich znaczenie dla procesów odwrażliwiania sensorycznego i polisensorycznego poznawania świata

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Podstawy metodyki nauczania języka polskiego uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera

Cel szkolenia:kształtowanie podstawowych umiejętności metodycznych w zakresie nauczania języka polskiego uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera

Treści:
1. Funkcjonowanie psychospołeczne ucznia z ASD
2. Analiza mocnych i słabych stron ucznia w obszarze przedmiotu (język polski)
3. Wyzwania w uczeniu ucznia ze znacznymi trudnościami w komunikowaniu się
4. Zaburzenia teorii umysłu a zagadnienia przedmiotowe
5. Czytanie mechaniczne czy ze zrozumieniem – jak odróżnić i jak właściwie nauczyć?
6. Zaburzenia motoryczne a możliwości grafomotoryczne uczniów z ASD
7. Innowacyjne metody i techniki nauczania w języku polskim
8. Lektury szkolne – jak sprawić aby uczeń z ASD opanował ich treść ze zrozumieniem?
9. Ortografia i inne wyzwania polonisty
10. Treści z podstawy programowej – jak umiejętnie dobierać i czego realnie wymagać

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Podstawy metodyki nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera

Cel szkolenia:
kształtowanie podstawowych umiejętności metodycznych w zakresie nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera

Treści:
1. Funkcjonowanie psychospołeczne ucznia z ASD
2. Analiza mocnych i słabych stron ucznia w obszarze przedmiotu (historia i wiedza o społeczeństwie)
3. Możliwości percepcji czasowej u osób z ASD
4. Twórcze metody przekazywania wiedzy i jej utrwalania u uczniów z ASD
5. Rozwiązywanie problemów podczas zajęć
6. Treści z podstawy programowej – jak umiejętnie dobierać i czego realnie wymagać

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Podstawy metodyki nauczania katechezy uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera

Cel szkolenia:kształtowanie podstawowych umiejętności metodycznych w zakresie nauczania katechezy z autyzmem i zespołem Aspergera

Treści:
1. Funkcjonowanie psychospołeczne ucznia z ASD
2. Analiza mocnych i słabych stron ucznia w obszarze przedmiotu (katecheza)
3. Zaburzenia teorii umysłu a możliwości doświadczania sfery duchowej
4. Widzieć znaczy zrozumieć – czy to granica katechezy?
5. Stymulowanie myślenia symbolicznego
6. Wartości i ich granica zrozumienia przez osoby z ASD
7. Sakramenty – jak do nich przystąpić ze zrozumieniem?
6. Innowacyjne i twórcze pomysły na prowadzenie katechezy w szkole

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Treningi i techniki relaksacyjne jako sposoby radzenia sobie ze stresem przez osoby z autyzmem i zespołem Aspergera

Cel szkolenia: kształtowanie umiejętności diagnozowania osób z ASD pod względem funkcjonowania emocjonalnego oraz umiejętności nauczania efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem

Treści:
1. Zaburzenia ze spektrum autyzmu – podłoże lękowe (przyczyny i skutki)
2. Analiza sytuacji życiowych i szkolnych mogących przyczyniać się do stresu osób z ASD
3. Zasady tworzenia przyjaznego środowiska dla osób z ASD
4. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych osób z ASD
5. Metody i techniki relaksacyjne wskazane dla osób z ASD
6. Tworzenie Indywidualnego Programu Radzenia Sobie ze Stresem

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych.

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.

Autyzm – problematyka prawna

Cel szkolenia: uzyskanie wiedzy na temat statusu prawnego osoby z autyzmem/Zespołem Aspergera (ASD)

Treści:
1. Sytuacja osoby z ASD w świetle prawa międzynarodowego
a) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
b) Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
c) Międzynarodowy Pakt Praw Społecznych i Politycznych
d) Karta Praw Osób z Autyzmem
2. Sytuacja prawna osoby z autyzmem w świetle prawa polskiego w następujących obszarach życia społecznego:
a) oświata (ustawa o systemie oświaty)
b) pomoc społeczna (ustawa o pomocy społecznej, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego)
c) inne (np. orzecznictwo dotyczące niepełnosprawności, aspekty podatkowe, ulgowe itd.)
3. Problem ubezwłasnowolnienia pełnego lub częściowego dorosłej osoby z autyzmem – analiza mocnych i słabych stron

Szkolenie przeznaczone dla: rodziców, nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.

Metoda skryptów behawioralnych w treningach komunikacyjnych dzieci/osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy związanej z efektywnymi strategiami uczenia komunikacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Treści:
1. Analiza trudności komunikacyjnych osób z ASD – jakościowe, ilościowe, pragmatyczne
2. Przyczyny trudności komunikacyjnych
3. Rozwijanie umiejętności początkowych – strategie pracy z dziećmi niemówiącymi
4. Metoda skryptów a plany aktywności
5. Skrypty dla dzieci czytających i dla bardziej zaawansowanych
6. Skrypty dla dzieci/osób nieczytających oraz dla osób z poważną niepełnosprawnością
7.Skrypty w interakcjach z rówieśnikami
8. Pomiar wyników i ewaluacja programu

Szkolenie przeznaczone dla: rodziców, nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z autyzmem, Zespołem Aspergera

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.


Plany aktywności – strategia rozwijania samodzielności dzieci/osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Cel szkolenia:
zdobycie wiedzy związanej z efektywnymi strategiami rozwijania samodzielności osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Treści:
1. Plany aktywności – metoda rozwijania samodzielność
2. Umiejętności bazowe dziecka do prowadzenia planu aktywności
3. Pierwszy plan
4. Sposoby uczenia
5. Dokonywanie wyboru w planie
6. Plany aktywności w nowych technologiach
7. Plany aktywności dla dorosłych
8. Rodzaje planów i sposoby zbierania danych

Szkolenie przeznaczone dla:
rodziców, nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera

czas trwania: 10h
cena: 280 zł/os.

zapisz się

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ