Szkolenia

terapia behawioralna i poznawczo-behawioralna dla n-li


Termin szkolenia: ? Cena: w zależnosci od stopnia zł/os

Metody i techniki pracy terapeutycznej i wychowawczej w oparciu o psychologię behawioralną i behawioralno-poznawczą dla nauczycieli, psychologów i innych specjalistów
kurs certyfikowany I, II, III i IV stopnia


Cel szkolenia: Zapraszamy Państwa na certyfikowany kurs z zakresu metod i technik behawioralnych i poznawczo-behawioralnych wykorzystywanych w pracy terapeutycznej i wychowawczej przez nauczyciela jak i innych specjalistów.  Kurs realizowany jest w formie hybrydowej (część kursu realizowana jest w formie online, część z udziałem bezpośrednim). Jest to najlepsza oferta dla osób pragnących pracować efektywnie i chcących osiągać szybkie sukcesy u swoich podopiecznych zarówno w sferze społeczno-emocjonalnej jak i poznawczej. Zdobyta wiedza jak i praktyczne umiejętności doskonale sprawdzą się podczas zajęć rewalidacyjnych,specjalistycznych wynikających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole a także w trakcie bieżących oddziaływań edukacyjno-wychowawczych w klasie szkolnej.Oddziaływania w oparciu o psychologię behawioralną jak i poznawczo-behawioralną doskonale sprawdzą się w przypadku uczniów z ADHD, ADD, ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu), problemami emocjonalnymi oraz z innymi zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi. Pozwolą także na osiągniecie szybkiego sukcesu w klasą szkolną – sprzyjają  pozytywnych postaw i motywacji uczniów, pozwalają na zbudowanie pozytywnego autorytetu nauczyciela oraz na eliminację zachowań niepożądanych. Szkolenie prowadzone jest przez dr nauk hum.Katarzynę Patyk -Wieczorek, doświadczonego trenera z bogatym doświadczeniem w zakresie edukacji i terapii osób z ASD i innymi zaburzeniami rozwoju oraz zachowania. Uczestnicy otrzymują zarówno zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego Niepublicznej Placówki jak i certyfikat Fundacji "ASDreamer". Każdy uczestnik otrzymuje również komplet materiałów szkoleniowych.

UWAGA: Każdy kurs realizowany jest oddzielnie, umożliwiając stworzenie indywidualnej ścieżki doskonalenia zawodowego dla nauczyciela

·        Uczestnik może ukończyć IV stopień kursu wyłącznie po ukończeniu wcześniejszych stopni kursu
·        
Uczestnik może ukończyć II stopnień kursu wyłącznie po I stopniu kursu
·        
Kurs III stopnia można ukończyć można ukończyć niezależnie od posiadania jakiekolwiek stopnia kursu

Przy zakupie całego kursu (I, II, III i IV stopień) cena promocyjna – 1400 zł (75h)

Kurs I stopnia – terapia behawioralna i poznawczo-behawioralna dla nauczycieli - założenia i realizacja 30 godzin(cena: 650 zł/os)
Moduł I: Teoretyczne podstawy (5h – online)
1. Behawioryzm. Stosowana analiza zachowania.Wstęp
2. Prawa uczenia się: warunkowanie klasyczne,warunkowanie sprawcze
3. Konsekwencje zachowań. Wzmacnianie. Karanie
4.  Bodźce poprzedzające zachowania. Bodźce kontrolujące. Operacje motywujące

Moduł II: Metody i techniki pracy dla nauczycieli (10h – online)
1. Dostosowywanie środowiska do potrzeb osoby
2. Motywowanie do nauki i pracy
3. Uczenie nowych umiejętności
4. Metody nauczania: metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, tworzenie łańcuchów zachowań, plany aktywności
5. Generalizacja i utrzymanie efektów terapii

Moduł III: Metody i techniki pracy nad zachowaniami trudnymi w strategii PBS (pozytywne wspieranie zachowań) (8h –udział bezpośredni)
1. Odkrywanie funkcji zachowań – ocena funkcjonalna w SAZ
2. Wieloelementowy Model Wsparcia w PBS a)Ocena funkcjonalna
b) Strategie proaktywne i reaktywne
c) Tworzenie planu modyfikacji i wspierania zachowań
3. Realizacja planu i jego ewaluacja
4.  Aspekty etyczne związane z terapią behawioralną 

Moduł IV. Terapia poznawczo-behawioralna dla nauczycieli (7h- online)
1. Założenia psychologii poznawczo-behawioralnej w pracy terapeutycznej z uczniem
2.Błędy i zniekształcenia poznawcze
3.Techniki pracy
4.Zasady prowadzenia sesji  

Kurs kończy się egzaminem  

Kurs II stopnia – Rozwijanie mowy i komunikacji – 10 godzin (cena: 250 zł/os) – udział bezpośredni
1. Mowa i komunikacja w założeniach psychologii behawioralnej
2.    Metoda zachowań werbalnych
3.    Inne metody rozwijania mowy i komunikacji
4.    Systemy AAC wykorzystywane w strategiach rozwijania mowy i komunikacji  

Kurs kończy się egzaminem   

Kurs III stopnia – Diagnoza funkcjonalna ucznia - 20 godzin (cena: 500 zł/os)  
Moduł I: Diagnoza funkcjonalna w praktyce szkolnej (10h – online)
1.    Diagnoza – cele, zadania
2.    Pojęcie diagnozy funkcjonalnej
3.    Wielospecjalistyczna Diagnoza Funkcjonalna Ucznia
4.    Etapy procesu diagnostycznego
5.    Warsztat diagnostyczny nauczyciela  

Moduł II. Wybrane narzędzia diagnozy funkcjonalnej (10h – udział bezpośredni)
1.Profil Psychoedukacyjny PEP-R
2. Diagnoza młodzieży i dorosłych – TTAP
3. VB-MAPP – Ocena umiejętności społecznych i komunikacyjnych
4. Skala Przystosowania Społecznego K. Nihiry, Inwentarz Gunzburga i inne
5. Interpretacja wyników
6. Założenia programów edukacyjno-terapeutycznych na podstawie uzyskanych wyników 

Kurs kończy się egzaminem  

Kurs IV stopnia – Dokumentowanie pracy nauczyciela, doskonalenie programów eliminujących zachowana trudne – 15 godzin (cena: 350 zł/os)  
Moduł  I. Analiza dziennika terapii ucznia (5h – online)
1.    Zdolności komunikacyjne
2.    Potrzeby ruchowe
3.    Praca na zajęciach
4.    Strategia przyswajania wiedzy/zmian w planie zajęć
5.    Diagnoza funkcjonalna
6.    Plan zajęć i ich rodzaje
7.    Cel terapeutyczne  

Moduł II Programy ograniczające zachowania trudne (10h – udział bezpośredni)
1.    Analiza przypadków
2.    Praca własna nad programem pod nadzorem trenera

Kurs kończy się egzaminem  

Kurs przeznaczony dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych oraz z innymi osobami niepełnosprawnymi lub osobami przejawiającymi zachowania trudne

UWAGA: Szkolenie nie nadaje tytułu terapeuty behawioralnego ani nie umożliwia rozpoczęcia ścieżki edukacyjnej na terapeutę behawioralnego. Jest to szkolenia z praktycznego stosowania metod i technik. Uczy efektywnej pracy wychowawczej i edukacyjnej, tworzenia autorskich programów i ich ewaluacji. Jest formą doskonalenia zawodowego. Szkolenie umożliwia stosowanie w swojej pracy strategii behawioralnej.

zapisz się

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ