Szkolenia

terapia behawioralna


Termin szkolenia: ? Cena: 950 zł/os

Terapia behawioralna w praktyce wychowawczej i edukacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi

Cel szkolenia: przygotowanie specjalistów do stosowania metod i technik behawioralnych w pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym przejawiającymi istotne trudności w procesie uczenia się i komunikacji

UWAGA: szkolenie realizowane w systemie szkoły behawioralnej letniej i zimowej,ewentualnie na życzenie Zamawiającego w innym terminie po zebraniu się grupy.

Treści:
Moduł I: Teoretyczne podstawy Stosowanej Analizy Zachowania
1. Behawioryzm. Stosowana analiza zachowania. Wstęp
2. Prawa uczenia się: warunkowanie klasyczne, warunkowanie sprawcze
3. Konsekwencje zachowań. Wzmacnianie. Karanie
4.  Bodźce poprzedzające zachowania. Bodźce kontrolujące. Operacje motywujące

Moduł II: Warsztat diagnostyczny
1. Cele, zasady i organizacja procesu diagnostycznego
2. Profil Psychoedukacyjny PEP-R
3. Diagnoza młodzieży i dorosłych – TTAP
4. VB-MAPP – Ocena umiejętności społecznych i komunikacyjnych
5. Interpretacja wyników
6. Założenia programów edukacyjno-terapeutycznych na podstawie uzyskanych wyników

Moduł III: Techniki oparte na Stosowanej Analizie Zachowania
1. Stosowana analiza zachowania w terapii zaburzeń rozwoju
2. Dostosowywanie środowiska do potrzeb osoby
3. Motywowanie do nauki i pracy
4. Tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego
5. Uczenie nowych umiejętności
6. Metody nauczania: metoda wyodrębnionych prób, uczenie sytuacyjne, tworzenie łańcuchów zachowań, plany aktywności
7. Metoda zachowań werbalnych
8. Generalizacja i utrzymanie efektów terapii
9. Dokumentowanie przebiegu procesu uczenia

Moduł IV: praca nad zachowaniami trudnymi w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania
1. Odkrywanie funkcji zachowań – ocena funkcjonalna w SAZ
2. Wieloelementowy Model Wsparcia w PBS (nurt Pozytywnego Wspierania Zachowań)
a) Ocena funkcjonalna
b) Strategie proaktywne i reaktywne
c) Tworzenie planu modyfikacji i wspierania zachowań
3. Realizacja planu i jego ewaluacja
4.  Aspekty etyczne związane z terapią behawioralną

Szkolenie przeznaczone dla: nauczycieli, psychologów i pedagogów pracujących z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera w różnego rodzaju ośrodkach i placówkach edukacyjnych oraz z innymi osobami niepełnosprawnymi lub osobami przejawiającymi zachowania trudne

czas trwania : 40h (realizowane w 5 dni lub w dwa weekendy)
cena: 950 zł/os.


UWAGA: Szkolenie nie nadaje tytułu terapeuty behawioralnego ani nie umożliwia rozpoczęcia ścieżki edukacyjnej na terapeutę behawioralnego. Jest to szkolenia z praktycznego stosowania metod i technik. Uczy efektywnej pracy wychowawczej i edukacyjnej, tworzenia autorskich programów i ich ewaluacji. Jest formą doskonalenia zawodowego. Szkolenie umożliwia stosowanie w swojej pracy strategii behawioralnej.

zapisz się

Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ